Menu Close

Author: กรรณิกา พันธ์คลอง

เลขาธิการ กช. บรรยายพิเศษและมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ในการประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนมุ่งสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิ…

สช. มีคำสั่งให้โรงเรียนในระบบที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตอยู่ในความควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ…

https://www.pourhauslakewood.com