Menu Close

ผู้เขียน: กรรณิกา พันธ์คลอง

สช.ร่วมกับสำนักอนามัย กทม. ประชุมชี้แจงการเปิดโรงเรียนในรูปแบบ On-site และแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในเขต กทม.

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2564…

เลขาธิการ กช. ลงใต้ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนนักเรียนโรงเรียนเอกชนพร้อมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน on -site

(20 พฤศจิกายน 2564) เวลา …

https://www.pourhauslakewood.com