Menu Close

ผู้เขียน: ดำรงศักดิ์ อรชุน

แจ้งรายชื่อโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษ โรงเรียนเอกชนในระบบที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนการกุศล และโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเร…

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาต …

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสาหลักการศึกษาไทย : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิรูปการศึกษาในช่วง ๕ ปีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเร…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”การส่งเสริมการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย ” รุ่นที่ 1

ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่ !!…

เชิญชวนโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาที่สนใจและมีความพร้อมเสนอชื่อนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเร…

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายชื่อนักเรียน นักศึกษาแ…

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย”ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ระดับประถมศึกษา

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเร…

การประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกา…

https://www.pourhauslakewood.com