Menu Close

ผู้เขียน: damrongsak orachun

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอยกเลิกการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา(E-SAR)โรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ ๑ – ๑๔

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเร…

ด่วน รับสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ(E-SAR)โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร จะปิดรับสมัครวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ ศธ…

รับสมัคร การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ (E-SAR) โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค (เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19รับเฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น ไม่รับ Walk In)

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเร…

https://www.pourhauslakewood.com