Menu Close

Author: นายอาหะมะ เปาะตองเซ็ง

สช.จ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติและความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบของโรงเรียนอิสลามพิทยาพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา

วันที่ 9 เมษายน 2564 คณะก…

สช.จ.ยะลา จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดยะลา

วันที่ 9 เมษายน 2564 สำนั…

สช.จ.ยะลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลสารสนเทศยาเสพติด NISPA และรายงานการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา CATAS ประจำปี 2564

วันที่ 7 มีนาคม 2564 สำนั…

ผอ.สช.จ.ยะลา มอบใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ประเภทที่ 6 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) มานารอตูลฮูดา หมู่ที่ 4 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา…

ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเข้าใจของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (รุ่นที่ 2)

วันที่ 27 มีนาคม 2564 นาย…

ผอ.สช.จ.ยะลา พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยะลาและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การศึกษากับสถานการณ์ปัจจุบัน”

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นาย…

สช.จ.ยะลา จัดโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและอิสลามศึกษาแบบบูรณาการตามบริบทของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 3

วันที่ 16 มีนาคม 2564 สำน…

https://www.pourhauslakewood.com