Menu Close

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาออนไลน์เรื่อง รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี

ด้วยสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติได้ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต วรรณกรรมคำสอนนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของไทย เพราะแสดงให้เห็นค่านิยมที่ดีงามของคนไทย สมควรที่จะนำมาศึกษา ทบทวนความหมายและคุณค่า เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จึงจัดโครงการสัมมนาออนไลน์เรื่อง รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี ซึ่งเป็นคำสอนของสุนทรภู่รัตนกวีเอกของไทยที่สอนไว้ในเรื่องพระอภัยมณี โดยมีวัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ครูภาษาไทยทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สามารถสอนภาษาไทยได้อย่างสร้างสรรค์และเพื่อส่งเสริมให้ผู้สนใจวรรณกรรมคำสอนของไทยเพิ่มมากขึ้น โดยมีกำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้คุณครูภาษาไทยท่านใดที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ข้างต้น สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.attth.org/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b9%80/ หรือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขาธิการ โทรศัพท์ ๐๙ ๒๒๖๔ ๐๖๗๙ , ๐๙ ๔๕๖๗ ๔๖๒๔

https://www.pourhauslakewood.com