Menu Close

สช. เปิดการใช้งาน Application “สช. On Mobile” Version 2

          (22 มิ.ย.65) นายประยูร หรั่งทรัพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการใช้งาน Application “สช. On Mobile” Version 2 โดยมีนายธเนตร สภานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน นายพงศ์สันต์ ตฤณธวัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด พร้อมด้วยทีมงานพัฒนา Application “สช. On Mobile” Version 2 ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ เข้าร่วมการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้ง Zoom Meeting และ Facebook Live ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

          นายประยูร หรั่งทรัพย์ กล่าวว่า การเปิดใช้งาน Application “สช. On Mobile” Version 2 ในวันนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กับ บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด  ที่ร่วมกันจัดทำเครื่องมือเพื่อการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผ่านรูปแบบ Mobile Application “สช. On Mobile” เพื่อให้การติดต่อสื่อสารระหว่าง สช. และเครือข่ายการศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดให้มีการอบรมการใช้งาน เรื่อง ระบบการบริหารจัดการ (CMS) ของ Application ดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ ในการเข้าระบบเพื่อใช้งาน Application ต่อไป

          สำหรับ Application “สช. On Mobile” Version 2 จะมีข้อมูลข่าวสารที่เพิ่มเติมขึ้นมาจาก Version 1 ประกอบด้วย การตรวจสอบสิทธิ์และสวัสดิการของครูเอกชนที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของกองทุนสงเคราะห์ ระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ การแจ้งเตือน/แจ้งปัญหา ระบบการร้องเรียน การสำรวจความคิดเห็น รวมไปถึงกำลังพัฒนาระบบ “ครูหางาน งานหาครู” เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดหาครูและบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของทั้งครูและโรงเรียนอีกด้วย นายประยูร กล่าวทิ้งท้าย

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ / ภาพ

ประกาย ศรีจันทึก / ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com