Menu Close

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (5 หลักสูตร)

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง คิดรอบด้าน สรรค์สร้างโฮมสเตย์

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง ทุกปัญหามีทางออก

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 เรื่อง เจ้าสัวตัวน้อย

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1 เรื่อง สวนผักของฉัน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง ล้วงลับ อุปราคา

https://www.pourhauslakewood.com