Menu Close

ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

                สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงขอเชิญครูสมัครเข้าร่วมการประชุมฯ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา สสวท. (https://endb.ipst.ac.th)

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.pourhauslakewood.com