Menu Close

ประกาศด่วน ! แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดแข่งขันทักษะคณิตคิดเร็ว

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ขยายเวลาการรับสมัครแข่งขันทักษะคณิตคิดเร็ว โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับภูมิภาค ออกไปจนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) และจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันยังไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละรุ่นการแข่งขัน อีกทั้ง เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน นั้น                   

เนื่องจากขณะนี้ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) เพื่อให้การดำเนินการจัดแข่งขันเกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน อีกทั้ง เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาแล้ว เห็นควรเปลี่ยนแปลงการจัดแข่งขันทักษะคณิตคิดเร็ว โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา โดยยกเลิกการจัดแข่งขัน
ในระดับภูมิภาค และเปลี่ยนเป็นการจัดแข่งขันระดับประเทศ ครั้งเดียว โดยกำหนดจัดการแข่งขันทักษะคณิตคิดเร็วระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ถนนรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร  

– โรงเรียนที่สมัครแข่งขันไว้แล้ว ยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ  >>คลิก<<

 

– โรงเรียนสมัครใหม่  >>คลิก<<

ดาวน์โหลดเอกสาร

– หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน  >>คลิก<<

– หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด/สช.จังหวัด/ปส.กช.จังหวัด  >>คลิก<<

– ระเบียบการแข่งขันทักษะคณิตคิดเร็ว ระดับประเทศ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)  >>คลิก<<

https://www.pourhauslakewood.com