Menu Close

เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมิถุนายน 2564

เรื่อง เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมิถุนายน 2564

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

รายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล

แบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล

รายชื่อโรงเรียนที่ไม่จัดส่งตราสารและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน

*หมายเหตุ โอนเงินวันที่ 25 มิถุนายน 2564

https://www.pourhauslakewood.com