Menu Close

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกรมกิจการพลเรือนทหารบก

ด้วยกองทัพบก โดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก ได้จัดทำกิจกรรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๔, กิจกรรมการประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ และกิจกรรม Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge ปีที่ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความรักความสามัคคีและความเสียสละ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมให้แก่เยาวชน ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. กิจกรรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๔

จัดขึ้นเพื่อ ๑. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความรักชาติในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ๒. ให้หน่วยทหารได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาและเยาวชน จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ และการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในชุมชน และ ๓.เพื่อให้หน่วยทหารได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา ในการขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชนให้จัดกิจกรรมขยายผลทำความดีในสถาบันการศึกษา และชุมชนในพื้นที่ โดยกิจกรรมจะดำเนินการในช่วง เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาใดสนใจ สามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้ดังนี้

๒. กิจกรรมการประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป, ข้าราชการทหารและครอบครัวที่มีความสามารถด้านดนตรีมีส่วนร่วมทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ผ่านผลงานบทเพลงรักที่มีความหมาย หลากหลายแนวรวมทั้งเพื่อแสดงถึงความรัก ความห่วงใย และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนจิตอาสาในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และความเสียสละของทหารในการปกป้องอธิปไตยตลอดจนการช่วยเหลือประชาชน โดยกิจกรรมจะดำเนินการในช่วง เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดรางวัลมีดังนี้

๑. รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๓ รางวัลๆ ละ ๕๐,๐๐๐.- บาท พร้อมโล่รางวัลชนะเลิศและใบประกาศเกียรติคุณ

๒. รางวัลรองชนะเลิศสำดับที่ ๑ จำนวน ๓ รางวัลๆ ละ ๓๐,๐๐๐.- บาท พร้อมโล่รางวัลรองชนะเลิศ และใบประกาศเกียรติคุณ

๓. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๓ จำนวน ๓ รางวัลๆ ละ ๒๐,๐๐๐.- บาท พร้อมโล่รางวัลรองชนะเลิศ และใบประกาศเกียรติคุณ

๔. รางวัลพิเศษ จำนวน ๓ รางวัลๆ ละ ๑๕,๐๐๐.- บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ทั้งนี้นักเรียน นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ท่านใดสนใจ สามารถคลิกดาวน์โหลดใบสมัคร หรือเข้าไปดูรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ดังนี้

๓. กิจกรรม “Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge” ปีที่ ๓

กิจกรรม “Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge” ปีที่ ๓ “พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน” จัดขึ้นเพื่อรณรงค์เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้กับ กองทัพบก โดยการจัดทีมแข่งขันหน่วยระดับกองพล และมณฑลทหารบก ที่ดำเนินโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี ๖๔ จัดส่งทีมแข่งขัน หน่วยละ ๑ ทีมๆ ละ ๑๐ คน ประกอบด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน จำนวน 2 นาย, นักศึกษาวิซาทหาร จำนวน ๑ คน, อาสาสมัครกิจการพลเรือน จำนวน ๑ คน, สมาชิกชมรมกตัญญูคลับ จำนวน ๑ คน และผู้เข้าร่วมโครงการข่ายเยาวชนส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ปี ๖๔ จำนวน ๒ คน อายุ ๑๘-๒๔ ปี และเยาวชนจากสถาบันการศึกษา จำนวน ๔ คน (ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน และอาสาสมัครกิจการพลเรือน อายุ ๒๕-๔๕ ปี) เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม ๓ กลุ่มย่อย (รายละเอียดท้ายข่าว) ผ่านการจัดทำ (Clip Video สั้น ความสามัคคี ความภาคภูมิใจ การทำความดีร่วมเพื่อส่วนรวมยาวไม่เกิน ๕ นาที จะนำคลิปดังกล่าว เผยแพร่ทาง Facebook กรมกิจการพลเรือนทหารบก และช่อง YouTube กรมกิจการพลเรือนทหารบก ทีมใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับโครงการ ฯ ทั้ง ๓ กิจกรรม ติดต่อผู้ประสานการปฏิบัติ พันเอก วาริส ทรวงโพธิ์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการจิตวิทยา สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๑๙๗๙ ๓๕๔๖ หรือสำนักจิตวิทยา โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๗ ๗๕๙๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๐๙๐

https://www.pourhauslakewood.com