Menu Close

สช. จัดอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ รุ่นที่ 2 (ภาคใต้) ภายหลังแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาฯ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

วันนี้ (2 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ รุ่นที่ 2 (ภาคใต้) โดยมี นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม กรรมการมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณและอธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ และคณะวิทยากร พร้อมด้วยผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายประพัทธ์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนเพื่อเป็นการมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะตามที่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้มอบนโยบายในการพัฒนาการศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ที่ได้กำหนดให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะ ผ่านหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นรูปธรรม และให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริง ตนเห็นว่าโรงเรียนเอกชนจะได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนจากแบบเดิมจากที่เน้นเนื้อหาวิชา และการมีมาตรฐานและตัวชี้วัดจำนวนมาก ไปเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะ รวมไปถึงการพัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะหลักที่สำคัญจำเป็น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความสามารถและศักยภาพในการดำรงชีวิต ปรับตนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้มีสมรรถนะที่เหมาะสมต่อการพัฒนาตัวเองและประเทศชาติต่อไปได้ ตนขอชื่อชมผู้บริหารโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ นี้ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพื่อการนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียน และนักเรียนโรงเรียนเอกชนให้ได้มากที่สุด นายประพัทธ์ กล่าวทิ้งท้าย

นางภัทราพรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะครั้งนี้ เป็นการอบรม ครั้งที่ 1 ของรุ่นที่ 2 ประกอบด้วยโรงเรียนในภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 49 โรง พร้อมทั้งผู้เข้าอบรมจำนวน 198 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2565 โดยภายหลังการอบรมฯ ครั้งนี้จะมีการดำเนินการอบรมฯ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2565 และวันที่ 15 – 16 กันยายน 2565 ตามลำดับ เพื่อให้ผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล สามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้ โดยทีมคณะวิทยากรจากรองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม กรรมการมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ และกรรมการยกร่างกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งได้จัดทำหลักสูตรสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้อีกด้วย

ขวัญข้าว แสนบ่อ : ภาพ/ข่าว
ประชาสมันพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com