Menu Close

ประกาศ แจ้งให้โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาทราบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขยายเวลาเปิดระบบ E-SAR เพื่อนำเข้าข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (sar) ปีการศึกษา 2563 ออกไปถึง วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

https://www.pourhauslakewood.com