Menu Close

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดลเือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 ไปรายงาน ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เวลา 08.30 น.

https://www.pourhauslakewood.com