Menu Close

ขอเชิญชวนรับชมสารคดีสั้นจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ และวิดีทัศน์พิธีมุทิตาจิตไหว้ครูของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

          คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา และสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญทุกท่านรับชมสารคดีสั้นจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ และวิดีทัศน์พิธีมุทิตาจิตไหว้ครูของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เพื่อร่วมปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการยึดมั่นความซื่อสัตย์และเป็นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้เรื่องความกตัญญูให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย

          โดยท่านสามารถเข้าไปรับวิดีโอทั้งหมดได้ที่ช่อง YouTube ซื่อสัตย์เพื่อชาติ หรือหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ โทรศัพท์ 0 2831 9228

ตัวอย่างสารคดีสั้น “ซื่อสัตย์เพื่อชาติ”

วีดิทัศน์พิธีมุทิตาจิตไหว้ครูของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

https://www.pourhauslakewood.com