Menu Close

สช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

          เช้าวันนี้ (4 สิงหาคม 2565) นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมกรส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย โดยมีนางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา คณะวิทยากร ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ พระรามหก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

          นายประพัทธ์ รัตนอรุณ กล่าวว่า การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง จากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์ให้เด็กทุกคนมีพัฒนาการรอบด้านตามวัยอย่างมีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ซึ่งเด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่พัฒนาการด้านสมองและการเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดในชีวิต เป็นช่วงวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ดังนั้นหากเด็กได้รับการพัฒนาจากการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนของครูอย่างถูกต้องเหมาะสม จากวิธีการสอน สื่อการสอน หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่เรียกว่า “นวัตกรรมทางการศึกษา” จะก็เป็นการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของเด็กให้สมบูรณ์สมวัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด ได้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กในทุกช่วงวัย จึงสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนตามมาตรฐานการศึกษาทุกด้าน โดยเฉพาะด้านครูเอกชน ส่งเสริมให้ครูมีนวัตกรรมทางการศึกษา และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (SAR) เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ปกครองและสาธารณชน เพราะหากครูมีคุณภาพ มีนวัตกรรมทางการศึกษาส่งเสริมประสบการณ์ เด็กก็จะมีคุณภาพด้วยเช่นกัน

          นายประพัทธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ และฝึกทักษะปฏิบัติ การจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชน เพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้จัดทำนวัตกรรมสำหรับจัดประสบการณ์เรียนรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านให้กับเด็กในชั้นเรียนหรือเผยแพร่ผลงานต่อไป

          ด้าน นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยในครังนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 รวมระยะเวลา 2 วัน โดยในวันแรกของการอบรมเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบนวัตกรรม ขอบข่ายและการออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย และฝึกปฏิบัติแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ส่วนวันที่สอง เป็นการฝึกปฏิบัติแนวทางกระบวนการพัฒนา และการเผยแพร่การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ดำเนินการอบรมโดยวิทยากรซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการศึกษาปฐมวัยโดยตรง โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม เป็นครูผู้สอนในระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมจำนวนทั้งสิ้น 164 คน จาก 82 โรงเรียน

ประกาย ศรีจันทึก : ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com