Menu Close

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษและการดูแลอย่างยั่งยืน

          สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษและการดูแลอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการด้านการศึกษาพิเศษและการดูแลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีวุฒิทางด้านการศึกษาพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล และเพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนางานด้านการศึกษาพิเศษและการดูแล

ผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดของหลักสูตร คุณสมบัติของผู้สมัคร และดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ ลิ้งค์นี้  และส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 29 เมษายน 2565 ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณขนิษฐา สาลีหมัด โทร. 06-5745-6324 หรือ คุณบัณฑิตา ลิขสิทธิ์ โทร. 08-4094-9495

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

https://www.pourhauslakewood.com