Menu Close

สช. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนพิการ “ทักษะจำเป็นสำหรับธุรกิจออนไลน์” เพิ่มช่องทางขายสินค้าออนไลน์แก่นักเรียนพิการโรงเรียนเอกชน

วันนี้ (24 มิถุนายน 2565) เวลา 08.30 น. นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) มอบหมายให้ นางพรพรรณ มนตรีพิศุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนพิการ เรื่อง ทักษะจำเป็นสำหรับธุรกิจออนไลน์ โดยมีนางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจวรรณ ศฤคาร ผู้ช่วยคณบดีศูนย์ความเป็นเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะ พร้อมด้วยผู้บริหาร คุณครู โรงเรียนเอกชนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการ เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

นางพรพรรณ กล่าวว่า จากสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงประกอบกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID 19 มีผลทำให้พฤติกรรมในการดำรงชีวิตในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้การขายของออนไลน์ถือว่าเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่สามารถทำการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เฉพาะเจาะจง และเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลก โดยการมีความรู้และทักษะในการทำ “การตลาดออนไลน์” รู้จักการโปรโมทร้านค้าผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงคนจำนวนมากได้ง่ายและรวดเร็ว เช่น Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, Line หรือ YouTube ที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถโต้ตอบกันได้ทันที ก็จะสามารถเพิ่มช่องทางการขายในการตลาดได้ ทั้งนี้มีโรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนเอกชน จำนวนไม่น้อยที่ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างอาชีพให้นักเรียนพิการ โดยแต่ละโรงเรียนมีผลิตภัณฑ์และสินค้าจากฝีมือของนักเรียนพิการจำหน่ายเพื่อหารายได้อยู่แล้ว การอบรมเชิงปฏิบัติครั้งนี้จะสามารถช่วยสร้างความรู้และทักษะให้ครูมองเห็นช่องทางในการขายสินค้าของนักเรียนได้เพิ่มมากขึ้น และยังนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรม ไปถ่ายทอดให้นักเรียนพิการได้มีทักษะในการขายของออนไลน์ สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพของตนเองได้อีกด้วย ตนขอชื่นชมและเป็นกำลังใจผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการทุกท่าน ที่มุ่งมั่นในการช่วยเหลือ ดูแล และหาช่องทางในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้นักเรียนพิการ ให้สามารถมีอาชีพเลี้ยงดูตนเอง และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ นางพรพรรณ กล่าวทิ้งท้าย

นางภัทราพรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนพิการ เรื่อง ทักษะจำเป็นสำหรับธุรกิจออนไลน์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ให้มีทักษะในการค้าขายออนไลน์ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้นักเรียนพิการมีทางเลือกและโอกาสในการสร้างอาชีพ รวมถึงพัฒนาทักษะในการทำการตลาดให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการของโรงเรียนและนักเรียนพิการได้มากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน ได้แก่ ผู้บริหารและครู ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการ พร้อมด้วยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ ศฤคาร ผู้ช่วยคณบดีศูนย์ความเป็นเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ และคณะ มาให้ความรู้และสร้างทักษะในการค้าขายออนไลน์โดยการฝึกปฏิบัติจริง

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา : ภาพ
ขวัญข้าว แสนบ่อ : ข่าว
ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com