Menu Close

2564 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ลงพื้นที่โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

 วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา  โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  และโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เพื่อติดตามแผน     การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     ในช่วงระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ได้มีการกำชับถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรการลดความเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูลได้ชี้แนะแนวทางการจัดทำแผนเผชิญเหตุ และการเฝ้าระวังติดตามแนวทางการปฏิบัติ เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่มีความรุนแรง และได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่นักเรียนอยู่รวมกันจำนวนมาก มักมีความเสี่ยงสูง หากระบบการจัดการไม่ดี อาจมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในกลุ่มเด็กได้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงกำหนดจัดโครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด – 19 ปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2564เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระบบ ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ให้ทันต่อสถานการณ์

https://www.pourhauslakewood.com