Menu Close

ด่วนที่สุด !!! เลื่อนการจัดแข่งขันทักษะคณิตคิดเร็ว ระดับประเทศ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 

หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน 》คลิก《

หนังสือแจ้ง ศธจ.  สช.จังหวัด  และประธาน ปส.กช.จังหวัด  》คลิก《

https://www.pourhauslakewood.com