Menu Close

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเชิญชวนครูผู้สอน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 จำนวน 3 รุ่น โดยสมัครได้โรงเรียนละ 2 คน (สามารถสมัครได้โรงเรียนละ 1 รุ่น)

หนังสือถึง ศธจ. คลิก

หนังสือถึง สช.จังหวัด คลิก

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ คลิก

หนังสือถึง ปสกช. คลิก

ใบสมัคร คลิก

กำหนดการ คลิก

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 081 049 6521

https://www.pourhauslakewood.com