Menu Close

เดือน: มิถุนายน 2021

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน

– ประกาศสำนักงานปลั…

การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

หนังสือแจ้ง ศธจ. /สช.จังห…

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน…

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 17/2564

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เ…

สช.จ.ยะลา ประชุม คณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เ…

ศธจ.กทม. ได้จัดกิจกรรมอบรมครูและผู้เกี่ยวข้องให้มีทักษะจัดทำตัวชี้วัดลงสู่ชั้นเรียนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัยอย่างสมดุลทั้งร่างกายสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจัง…

https://www.pourhauslakewood.com