Menu Close

เดือน: พฤษภาคม 2021

หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวิดิโอเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิประไตยในระบบระฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา …

หลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา …

ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15

จะมีการคัดเลือกผลงานดีเด่…

สช.จ.ยะลา ลงตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนรัศมีอิสลามวิทยา อ.กรงปินัง จ.ยะลา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เว…

https://www.pourhauslakewood.com