Menu Close

เดือน: มกราคม 2021

สช.จ.ยะลา เข้าร่วมประชุม รายงานผลการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานทางการศึกษาและการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/โครงการพิเศษของรัฐบาลผู้บริหารระดับสูง ประเด็นขับเคลื่อนแนวทางการสนับสนุนเครือข่ายทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564“งานการพัฒนาผู้เรียน”

วันที่ 28 มกราคม 2564 นาย…

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่1/2564 และรับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมแต่งชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองตามโครงการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ประจำปี 2563

วันที่ 28 มกราค…

สช.จ.ยะลา จัดประชุมชี้แจงแนว ทางการจัดทำคำของบประมาณ (งบรายจ่ายกลาง) เพื่อช่วยสถานศึกษาเอกชนประสบภัยพิบัตินำท่วมและพิจารณากลั่นกรองข้อมูลคำของบประมาณ (งบรายจ่ายกลาง) ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 26 – 27 มกรา…

https://www.pourhauslakewood.com