Menu Close

2021 Essay Contest of Korean Language Educator and Learner

ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย จัดประกวดเรียงความสำหรับผู้สอนและผู้เรียนภาษาเกาหลี ประจำปี 2564 โดยรายละเอียดของการประกวดมีดังต่อไปนี้

  • หัวข้อสำหรับผู้สอน : เรื่องราวเกี่ยวกับ ‘ฉัน’ ที่สอนอนาคตโดยเชื่อมประเทศเกาหลีและประเทศไทย
  • หัวข้อสำหรับผู้เรียน : เรื่องราวเกี่ยวกับ ‘ฉัน’ ที่เรียนภาษาเกาหลีและเตรียมตัวสำหรับอนาคต

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

  • ผู้เรียน : นักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาภาษาเกาหลีในโรงเรียนมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย
  • ผู้สอน : อาจารย์หรือครูผู้สอนภาษาเกาหลีให้นักเรียนและนักศึกษาคนไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย
  • ระยะเวลารับสมัคร : ระหว่างวันที่ 6 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564
  • ระยะเวลาการประเมินผล : ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม – 15 ตุลาคม 2564
  • ประกาศผลและมอบรางวัล : 22 ตุลาคม 2564 

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครประกวดเรียงความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับการสมัครได้ที่: https://url.kr/fqsjmk และส่งเอกสารการรับสมัครได้ที่อีเมล์: kec2226@gmail.com หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 02-1151028

https://www.pourhauslakewood.com