Menu Close

เดือน: ธันวาคม 2020

สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรอนุปริญญา

–   รอบที่ 1 แฟ…

แผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายแบบบูรณาการในพื้นที่ ชุมชนน่าอยู่ ที่ทำงานปลอดภัย พ.ศ.2564-2566

หากหน่วยงานของท่านมีแผนงา…

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/19405 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรว…

ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนเอกชน”ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 …

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ตามที่มีโรงเรียนเอกชนที่ร…

ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวล…

https://www.pourhauslakewood.com