Menu Close

การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี 2565

ตามที่ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ได้มีการจัดประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติเป็นประจำทุกปี และมอบรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่มีผลงานด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2565 จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประชาสัมพันธ์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และหน่วยงานภายใน ฯ ที่เกี่ยวข้องให้สรรหาบุคคลที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 5 ประเภท ดังนี้

1. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ


2. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเกทบุคคลที่มีผลงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ


3. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานวิชาการด้านการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

4. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในชุมชน ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ


5. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทชุมชน/หมู่บ้านที่มีผลงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ทั้งนี้ ท่านสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี 2565 โดยการดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประเมินและใบสมัครได้ที่ http://www.pmnidat.go.th/thai/ หรือคลิกเผื่อดูรายละเอียดที่ไฟล์ด้านล่างนี้

ทั้งนี้สามารถส่งผลงานได้โดยตรงในรูปแบบรูปเล่มและ Electronic File (Microsoft Word และ PDF File) ไปยังกลุ่มงานพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tyr.hadc@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกิ่งดาว บัตรพิมาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 09 0942 1856

https://www.pourhauslakewood.com