Menu Close

แจ้งอัตราเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในลักษณะงบประมาณผูกพันต่อเนื่อง 4 ปี

เรื่อง แจ้งอัตราเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในลักษณะงบประมาณผูกพันต่อเนื่อง 4 ปี

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในลักษณะงบประมาณผูกพันต่อเนื่อง 4 ปี

https://www.pourhauslakewood.com