Menu Close

รายงานผลการเฝ้าระวังและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย พฤติกรรมสุขภาพ “การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล ในกลุ่มนักเรียน”

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในการประชาสัมพันธ์และเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ “การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล ในกลุ่มนักเรียน” ซึ่งกำหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จำนวนอย่างน้อยจังหวัดละ ๓๐๐ คน โดยเก็บข้อมูลผ่านแบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพฯ ในกลุ่มนักเรียนรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ “การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล ในกลุ่มนักเรียน” เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มนักเรียน ทั้งนี้กองสุขศึกษา จะดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรม “การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลในกลุ่มนักเรียน” อีก ๒ ครั้ง ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองสุขศึกษา โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๗๐๘ หรือ โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๕๐

https://www.pourhauslakewood.com