Menu Close

สช.จังหวักยะลา

สช.จ.ยะลา ร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2564 ระดับภาค

Read More u00bb

สช.จ.ยะลา จัดประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและอิสลามศึกษาแบบบูรณาการตามบริบทพื้นที่ของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความมั่นคง

Read More u00bb

สช.จ.ยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โรงเรียนในอำเภอยะหา

Read More u00bb

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาร่วมกับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จัดโครงการอบรมการจัดทำข้อสอบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID-19)

Read More u00bb

สช.จ.ยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

Read More u00bb
https://www.pourhauslakewood.com