Menu Close

สช.จังหวักยะลา

ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการจัดทำเอกสารในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read More u00bb

สช. จัดอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการจัดทำเอกสารในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read More u00bb

ผอ.สช.จ.ยะลา นำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 และรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้”

Read More u00bb

สช.จ.ยะลา ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2566

Read More u00bb

สช.จ.ยะลา ประชุมชี้แจงซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ. 2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read More u00bb

สช.จ.ยะลา ลงนิเทศติดตามโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read More u00bb
https://www.pourhauslakewood.com