Menu Close

สช.จังหวักยะลา

สช.จ.ยะลา ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและอิสลามศึกษาแบบบูรณาการตามบริบทพื้นที่ของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง

Read More u00bb

สช.จ.ยะลา ลงตรวจความพร้อมการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบประเภทที่ 6 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) มานารอตูลฮูดา ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

Read More u00bb
https://www.pourhauslakewood.com