Menu Close

สช.จังหวัดสตูล

สช.สตูลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2563 ระดับภาค

Read More u00bb

สช.สตูล อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในกิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ในช่วงสถานการณ์โควิดตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

Read More u00bb

ผอ.สช.สตูล ลงพื้นที่ โรงเรียนสายเพชรศึกษา โรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์ ตำบลกำแพง อำเภอละงู และโรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อติดตามแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read More u00bb

สช.สตูล ลงพื้นที่โรงเรียนแสงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา และโรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เพื่อติดตามแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read More u00bb

2564 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ลงพื้นที่โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

Read More u00bb

สช.สตูล ลงพื้นที่โรงเรียนศรีอามานศึกษา โรงเรียนปิยนุสรณ์ศึกษา และโรงเรียนจงหัว เพื่อติดตามแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Read More u00bb
https://www.pourhauslakewood.com