Menu Close

สช.จังหวัดปัตตานี

สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี และประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดปัตตานี และคณะอนุกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดปัตตานี

Read More u00bb

สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ด้านการศึกษาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตร่วมกับผู้แทนภาคการศึกษาภาครัฐและเอกชน ผู้นำศาสนาในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง

Read More u00bb

สช.จ.ปัตตานี ร่วมติดตามความก้าวหน้าโครงการมหกรรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล) และร่วมพิธีรับมอบถ้วยรางวัลเพื่อสนับสนุนโครงการฯ

Read More u00bb
https://www.pourhauslakewood.com