Menu Close

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสาร (ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) จำนวน 2 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568

https://www.pourhauslakewood.com