Menu Close

รายงานผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ “การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล”

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ “การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล” เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำมาซึ่งการระบาดของโควิด-19 ซึ่งกำหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่มีอายุตั้งแต่ 9 – 14 ปี จำนวนอย่างน้อยจังหวัดละ 300 คน โดยเก็บข้อมูลผ่านแบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพฯ ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5 – 31 มีนาคม 2565

          ซึ่งขณะนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ ที่นี่ ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ https://www.facebook.com/thaihealtheducation และ โทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18708 หรือโทร.สายด่วน 1426

https://www.pourhauslakewood.com