Menu Close

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาและจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางกรศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาและจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ ๑๑ หลังจากคณะกรรมการตามช้อ ๑๐ พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบแล้ว

ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย และผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยา โดยปิดประกาศรายชื่อดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ ดังกล่าว ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอแจ้งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหายผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ในที่เปิดเผย และผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายละเอียดประกาศ ฯ สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://moe-south.org/news0023/ หรือคลิกดูได้ที่ไฟล์ด้านล่างนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มสนับสนุนการศึกษา ฯ โทรศัพท์ ๐ ๗๓๔๒ ๐๓๖๐ หรือ โทรสาร ๐ ๗๓๔๒ ๐๓๖๑

https://www.pourhauslakewood.com