Menu Close

ปสกช.

คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายศุภเสฏฐ์ คณากูล

ประธานคณะกรรมการประสานและ ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด

นางสาวจินตนา ธรรมวานิช

กรุงเทพมหานคร

นายธีร์ สังขสัญญา

กระบี่

นายขจรศักดิ์ อินทรโสภา

กาญจนบุรี

นายรัฐศาสตร์ พาณิชย์พงศภัค

กาฬสินธุ์

นายกัมปนาท อินอ่อน

กำแพงเพชร

นางรัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์

ขอนแก่น

นายสมชาย กองจินดา

จันทบุรี

นางสาวพรวิจิตร วรศิลป์

ฉะเชิงเทรา

นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล

ชลบุรี

นางกิตติยา กิตติรัตนสุนทร

ชัยนาท

นางพรรณี เวียงโอสถ

เชียงราย

นางสุธิดา ไพเราะ

ชัยภูมิ

นายกิจจา เก่งการไถ

ชุมพร

นางสิรินันท์ ศรีวีระสกุล

เชียงใหม่

นางสาวศรีนวล นุ้ยหงษ์

ตรัง

นายจำเหลาะ ควรหา

ตราด

นางลักขณา ทัศสุภาพ

ตาก

นายสุคนธ์ คงประดิษฐ์

นครนายก

นางสาวอำพรรณ น้อยนารถ

นครปฐม

นางสาววรินทร์กุล อาภาพูลสวัสดิ์

นครพนม

นายศุภเสฏฐ์ คณากูล

นครราชสีมา

นายณัฐวุฒิ ภารพบ

นครศรีธรรมราช

นางศิวารมย์ ศิริภาพ

นครสวรรค์

นางสุจิตรา โตตาบ

นนทบุรี

นางวรรณี หะยีแวอูมา

นราธิวาส

นางน้ำทิพย์ ทะศรีแก้ว

น่าน

นางวิเลียน วุฒิสาร

บึงกาฬ

นายพีระพงษ์ พันธุ์พินิจ

บุรีรัมย์

นางนวลอนงค์ นวลเขียว

ปทุมธานี

นางสาวอาภรรัตน์ แสงเทียนทอง

ประจวบคีรีขันธ์

นางสาวอัจฉรา สุขพิบูลย์

ปราจีนบุรี

นายมูหัมมัดนาสีรูดดิน เล๊ะนุ๊

ปัตตานี

นางฉันทนา เปียทอง

พระนครศรีอยุธยา

นางจันทนี ณ ถลาง

พังงา

นางกัลยา ขาวดี

พัทลุง

นายทวิช จุลินทร

พิจิตร

นายอัคนี ศุขโรจน์

พิษณุโลก

นายวิทยา พัฒนวงศ์

เพชรบุรี

นายบัณฑิต ครุฑางคะ

เพชรบูรณ์

นายเทอดศักดิ์ ผิวเกลี้ยง

แพร่

นายผดุงฉัตร ไวทยกุล

พะเยา

นายเพิ่มเกียรติ เกษกุล

ภูเก็ต

นางนิตยา ศรีปัดถา

มหาสารคาม

นายสุริยา ผันผลี

มุกดาหาร

นายศิวัช ปุรณะวิทย์

แม่ฮ่องสอน

ว่าที่ ร.ต.อับดุลฮาฟิซ หิเล

ยะลา

นายกฤชนนท์ เที่ยงศิริ

ยโสธร

นายมาโนช จุลสุคนธ์

ร้อยเอ็ด

นายประดิษฐ์ โมราศิลป์

ระนอง

นางสุนิสา สก็อต

ระยอง

บาทหลวงจำาเนียร จิตเสรีวงศ์

ราชบุรี

นายยืนยง จิรัฏฐิติกาล

ลพบุรี

นายเกรียงศักดิ์ มายอด

ลำปาง

นายณัฐจักร์ รชตะไพโรจน์

ลำพูน

นางผ่องเพ็ญ แสงตะวันทองธาร

เลย

นายเกียรติศักดิ์ บุญกันหา

ศรีษะเกษ

นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน

สกลนคร

นายนัสรูดิน กะจิ

สงขลา

นายรมย์ศรี กะด๊ะ

สตูล

นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์

สมุทรปราการ

นายพรพิพัฒน์ ปานรัตน์

สมุทรสงคราม

นางจารุพรรณ คุณพันธ์

สมุทรสาคร

นายศรายุธ พูลทรัพย์

สระแก้ว

นางสาวกฤช ไวยากรณ์

สระบุรี

นายทวีป ใจเพียร

สิงห์บุรี

นางศุลีพร ดรุณเพ็ชร์

สุโขทัย

นายสมจิตร ศรีเชียง

สุพรรณบุรี

นายชนะ ปี้บ้านท่า

สุราษฎร์ธานี

นายสุระ บุญมี

สุรินทร์

นายสุรศักดิ์ รักขพันธ์ ณ หนองคาย

หนองคาย

นางภูเงิน บุตรเคน

หนองบัวลำภู

นางนวลเนตร กวยาวงศ์

อ่างทอง

นายแสวง สุวรรณแสง

อุดรธานี

ว่าที่ ร.ต.สรวิชญ์ ชินพีระเสถียร

อุทัยธานี

นางบุญยืน เจริญลาภ

อุตรดิตถ์

นายบำรุง แก้วจันดี

อุบลราชธานี

นางสาวสิริพรรณ อมรสิน

อำนาจเจริญ

Add Your Heading Text Here

https://www.pourhauslakewood.com