Menu Close

งานบริการโรงเรียน

งานบริการโรงเรียนสามัญศึกษา

 • การจัดตั้งโรงเรียนสามัญศึกษา
 • จัดทำตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน
 • การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต
 • การขอเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
 • การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
 • การขอใช้หรือเพิ่มหลักสูตร
 • การขอเปิดสอนสถานศึกษาวิชาทหาร
 • การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
 • การรับครูชาวต่างประเทศ
 • การรับบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ
 • การรับนักเรียนชาวต่างประเทศ
 • ขอให้ตรวจสอบข้อมูลประวัติของครูชาวต่างชาติ
 • การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
 • การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 • การดำเนินเกี่ยวกับการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่โรงเรียน
 • การขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
 • การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกราชอาณาจักร
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แบบฟอร์มต่าง ๆ

งานบริการโรงเรียนเอกชนด้านการเงินอุดหนุน

 • เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 • เงินอุดหนุนรายบุคคลเงินอุดหนุนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม
 • เงินอุดหนุนโรงเรียนสามัญศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน
 • เงินอุดหนุนโรงเรียนการกุศล
 • เงินอุดหนุนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญในจังหวัดภาคใต้

งานบริการโรงเรียนนานาชาติ

 • การจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ
 • จัดทำตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน
 • การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต
 • การขอเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
 • การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
 • การรับครูชาวต่างประเทศ
 • การรับบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ
 • การรับนักเรียนชาวต่างประเทศ
 • ขอให้ตรวจสอบข้อมูลประวัติของครูชาวต่างชาติ
 • การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
 • การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 • แนวทางการดำเนินเกี่ยวกับการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่โรงเรียนในระบบ
 • แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
 • การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกราชอาณาจักร
 • การประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แบบฟอร์มต่าง ๆ

งานบริการโรงเรียนนอกระบบ

 • การขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
 • การขอใช้หรือเพิ่มหลักสูตร
 • การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต
 • การขอเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
 • เอกสารการยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
 • ขั้นตอนหลังจากได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
 • การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ
 • คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรงเรียนนอกระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
 • การประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ
https://www.pourhauslakewood.com