Menu Close

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

เชิญชวนโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาที่สนใจและมีความพร้อมเสนอชื่อนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

https://www.pourhauslakewood.com