Menu Close

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

ขอเชิญครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Scratch โดยกำหนดจัดอบรม จำนวน 4 รุ่น (จำกัดรุ่นละ 125 คน) 4 ภูมิภาค

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเอาตัวรอดในสถานการณ์วิกฤตและป้องกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ทวาราวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

https://www.pourhauslakewood.com