ให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงนคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเรียนตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยกระทรวงศึษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาอกชน จึงขอให้ท่านถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

https://www.pourhauslakewood.com