Menu Close

โรงเรียนสามัญศึกษา

โรงเรียนสามัญศึกษา

- ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

- การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

- ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชน

- หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

- คู่มือการขอเปิดสอนโครงการ (EP)

- ขอใช้/เพิ่มหลักสูตรโรงเรียนเอกชน

- ขอใช้/เพิ่มหลักสูตรโรงเรียนเอกชนในระบบ

https://www.pourhauslakewood.com