Menu Close

โรงเรียนสามัญศึกษา

โรงเรียนสามัญศึกษา

- ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

- การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

- ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชน

- หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

1. ขอใช้/เพิ่มหลักสูตรโรงเรียนเอกชน (โรงเรียนสามัญ)

https://www.pourhauslakewood.com