Menu Close

โรงเรียนศรีสังวาลย์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนศรีสังวาลย์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ตั้งอยู่เลขที่ 78/16 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวที่สามารถเรียนรู้ได้ อายุระหว่าง 3-14 ปี เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ประจำปีการศึกษา 2563 และรักษา บำบัด ฟื้นฟู โดยเข้าอยู่ประจำศูนย์บริการคนพิการ และไป-กลับ ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 07.30-12.00 น. ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยจะทำการประเมินและคัดเลือกจากคณะแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและทีมสหวิชาชีพ

ติดต่อได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 02-583-8434

https://www.pourhauslakewood.com