Menu Close

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรวม การสอนเนื้อหา และจัดการพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรวม การสอนเนื้อหา และจัดการพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

ขอเชิญผู้รับผิดชอบการจัดประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ชั้น ป.1 และการจัดประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2563 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กทม.

ชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของนักการศึกษาพิเศษในประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรวม : การสอนเนื้อหา และจัดการพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในแต่ละภาค ดังนี้

- ภาคเหนือ

รุ่นที่ 1 วันที่ 20 – 22 เมษายน 2563 ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1

รุ่นที่ 2 วันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนโกวิทธำรง จังหวัดเชียงใหม่

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนพันธกิจวิทยา จังหวัดอุดรธานี

- ภาคกลาง วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร

- ภาคใต้ วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา

ผู้ที่สนใจลงทะเบียน เข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/ghXPCCXBR5NKDnrXA หรือติดต่อชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 085 419 5535 และ 089 797 5233 หรือติดต่อเว็บไซต์ www.spedthailand.com

https://www.pourhauslakewood.com