Menu Close

โครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564

**ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนทุกโรงในสังกัดคัดเลือกนักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564  ระหว่างวันที่  2 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564  โดยสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่  www.obecimso.net 

ทั้งนี้นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันทุกคนต้องเข้าสอบแข่งขันรอบแรก  กำหนดสอบรอบแรก  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  วันอาทิตย์ที่ 31  มกราคม 2564  ส่วนสถานที่สอบแข่งขันจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

https://www.pourhauslakewood.com