Menu Close

โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ ๑๖

ขอความร่วมมือประขาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ ๑๖ ด้วยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กำหนดจัดโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ ๑๖ ปะจำปีประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามี ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และได้แสดงบทบาทที่เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ที่จะเกิดแรงจูงใจในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน ที่มีผลงานดีเด่นนำเสนอผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ ๑๖ จำนวน ๑๐ ด้าน ประกอบด้วย ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาเยาวชน ด้านสื่อมวลชน ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ต้านสิ่งประติษฐ์และนวัตกรรม ต้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ด้านอาชีพ เพื่อเป็นการรประขาสัพันธ์โครงการฯ และเปิดโอกาสให้เยาวชนเสนอผลงานเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพขร) ครั้งที่ ๑๖ จึงขอส่งเอกสารหลักเกณฑ์ฯ และสามารถตาวนโหลดข้อมูลได้ทาง www.bangkok.go.th/thai_japan โดยกำหนดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

https://www.pourhauslakewood.com