Menu Close

แบบสำรวจความพึงพอใจระบบ E-SAR โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทำแบบสำรวจความพึงพอใจระบบ E-SAR เพื่อ สช. จะได้นำข้อมูลไปใช้พัฒนาการจัดการระบบให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

ลิงก์แบบประเมิน https://shorturl.asia/Mj3b0

 

 

https://www.pourhauslakewood.com