Menu Close

แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2565 รอบ 6 เดือน

ส่งแบบฟอร์มและไฟล์หลักฐานประกอบการรายงานผล
ได้ที่ E-mail : suwattana.p@opec.go.th

https://www.pourhauslakewood.com