Menu Close

แจ้งผลการวินิจฉัยและข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดิน

แจ้งผลการวินิจฉัยและข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ขอแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครเพื่อทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

https://www.pourhauslakewood.com