Menu Close

เอกสารแนะนำ / คำขอต่าง ๆ

การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา

การเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน

การขอโอนและรับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน

การแต่งตั้งและถอดถอนผู้จัดการ

การขอเปิดสอน/เพิ่มหลักสูตร/ขยายชั้นเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

การขอเปิดสอนสถานศึกษาวิชาทหาร

การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารของครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

การขอเลิกกิจการโรงเรียน

คำขอต่าง ๆ

สช.1 คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบ

สช.3 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง

อ.1 คำขอโอนและรับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ

อช.2 คำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ

อช.4 คำขออนุญาตต่าง ๆ

https://www.pourhauslakewood.com