Menu Close

เลขาธิการ กช. เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของ รร. ธีระวัธน์บำเพ็ญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid 19

นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ อำลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน และคณะทำงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid 19 ของโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางพรรณี สหเสวียนต์ประธาน ปส.กช. จังหวัดเชียงใหม่ และนายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนเชียงใหม่ และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นายพีรศักดิ์ รัตนะ กล่าวว่า หลายครั้งที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตนจะสัมผัสได้ถึงความสุภาพ อ่อนโยนของลูกๆ นักเรียนทุกครั้ง นั่นเป็นเพราะลูกๆ นักเรียนนั้น มีแม่พิมพ์ที่ดี ถึงแม้จะไม่ได้สั่งสอนด้วยการพูดจา แต่การปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีนั้น ก็ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และซึมซับได้เช่นกัน อีกทั้ง โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรมซึ่งตนชื่นชมในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ในด้านของผลคะแนน O-Net ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น ก็มีผลสัมฤทธิ์ที่น่าพอใจ ตนถือว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สามารถเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญ ซึ่งผลคะแนนของจังหวัดเชียงใหม่ก็มีระดับที่สูงน่าชื่นชม

การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid 19 โรงเรียนเองก็ต้องใช้ความพยายามในการบริหารงาน ในเรื่องนี้นั้น หากเปิดเรียนแล้วมีการติดเชื้อขึ้นมาขอให้โรงเรียนอย่าพึ่งตื่นตระหนก เพราะมันสามารถมีโอกาสในการติดเชื้อได้ หากแต่เมื่อมีการติดเชื้อแล้ว เราจะรับมืออย่างไร ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ เราจึงต้องมีแผนการจัดการในเรื่องนี้ไว้ด้วย นอกจากนี้ หากสามารถสื่อสารถึงผู้ปกครองในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ Covid 19 ได้ ก็ขอให้สื่อสารในเรื่องนี้ให้เข้าใจให้เห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการฉีดวัคซีน นายพีรศักดิ์ กล่ายทิ้งท้าย

กรรณิกา พันธ์คลอง ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com