Menu Close

เลขาธิการ กช. ลงใต้ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนนักเรียนโรงเรียนเอกชนพร้อมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน on -site

(20 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.30 น. นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและหารือแนวทางการทำงาน พร้อมติดตามการฉีดวัคซีน ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียน เอกชนทั้งในระบบและนอกระบบในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยมี นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจัง หวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา นายอุทิศ อมรมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอ สะบ้าย้อย และเจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมประชุม และรายงานข้อมูล การฉีดวัคซีนในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย และภาพรวมของจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งคณะผู้บริหารโรงเรียน เอกชนสังกัด สช. ในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อยเข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ on -site

จากนั้นเวลา 11.30 น. นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เดินทางไปให้กำลังใจนักเรียนของโรงเรียนธรรมคีรีวิทยาที่มารับการฉีดวัคซีนที่จุดฉีดวัคซีนอำเภอสะบ้าย้อย โดยจัดให้บริการ ณ โรงพยาบาลอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ต่อมาเวลา 13.30 น. นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เดินทางต่อไปยังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เพื่อเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัดยิส(ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ (5ปี) โดยมี นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

เลขาธิการ กช. กล่าวว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการปรับรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัดยิส(ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 รวมทั้งรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและหารือแนวทางการฉีดวัคซีน ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบในพื้นที่จังหวัดยะลา รวมทั้งหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเรียนแบบ on -site อีกด้วยกรรณิกา พันธ์คลอง : เรียบเรียงพัชรินทร์ บุคเคน : ภาพ

https://www.pourhauslakewood.com