Menu Close

เลขาธิการ กช. ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

(23 พฤศจิกายน 2565)  นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ตลาดนัดภัทรดล” และพร้อมตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนนอกระบบ ธนบุรีรักษ์การบริบาล

เวลา 08:00 น. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ตลาดนัดภัทรดล” โดยมี นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมในพิธี สำหรับการจัดกิจกรรมตลาดนัดภัทรดล มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวินัยในการออม ส่งเสริมการขายให้แก่นักเรียน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยนักเรียนในทุกระดับชั้นได้นำสินค้ามาจำหน่ายหลายรายการ อาทิ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาลกาล และขนมต่าง ๆ  สินค้าที่เป็นไฮไลท์ เช่น ข้าวจี่ทาโกะยากิ

จากนั้นเวลา 13.00 น. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด พร้อมเยี่ยมเยี่ยมชมนิทรรศการ รับชมการแสดงความสามารถของนักเรียนในการเล่านิทานการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน และการสร้าง robot ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

นอกจากนี้ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการ กช. ได้มอบนโยบายในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีสาระสำคัญใน “ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ” ให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ รวมถึงมีทัศนคติที่ถูกต้อง มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ มีจิตอาสา และความเป็นพลเมือง “ ด้านโรงเรียน ” “ โรงเรียนเอกชนต้องมีความโดดเด่นและแตกต่าง มีหลักสูตรที่มีความทันสมัย ตอบสนองต่อต้องการของผู้เรียน ” โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะส่งเสริมการจัดห้องเรียนอาชีพ โดยประสานความร่วมมือกับ สอศ. และโรงเรียนนอกระบบ สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะส่งเสริมจัดการแบบทวิศึกษา ในส่วนของโรงเรียนนอกระบบต้องส่งเสริมให้มีหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำเรื่องการส่งเสริมสถานศึกษาปลอดภัย ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ “ ด้านการบริหารจัดการ ” เน้นการปรับแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาเอกชน ให้สถานศึกษาเอกชนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงสวัสดิการองทุนสงเคราะห์ การขับเคลื่อนเรื่องอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนทุกคน การพัฒนาครูบนแพลทฟอร์ม E – learning รวมทั้งการส่งเสริมด้านความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

https://www.pourhauslakewood.com